A „Víz Világnapja” elnevezésű nyereményjáték (” Játék”) szervezője, a Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a MERKBAU Építőipari és Kereskedelmi Zrt. – rövidnév: MERKBAU Zrt. - (székhely: 6400 Kiskunhalas, Jókai utca 81-83.) (” Szervező”) látja el.

 

1.         A játék időtartama

A Játék 2023. 03. 20. napján 00 óra 00 perctől 2023. 03. 26. napján 24 óra 00 percig tart.

A nyereményjáték lezárásának időpontja az a nap amikor a nyeremény a nyertes részére átadásra kerül, vagy amikor a nyeremény átadása bármely okból véglegesen meghiúsul.

A nyereménysorsolásról szóló tájékoztató jelen Játékszabályzat 4. pontjában rögzített időpontban.

 

2.         A Játékban résztvevő termékek

A Játékban kizárólag a MERKBAU Zrt. - ekomplex.hu webshopján vásárolt termékek vesznek részt.

 

3.         A játékban történő részvétel feltételei

3.1       A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár, természetes személy (” Játékos”), aki a MERKBAU Zrt. ekomplex.hu webshopján a meghirdetett akciós időszak alatt (2023.03.20. – 2023. 03. 26.) a Szervező által forgalmazott Termékből legalább 50.000.-Ft, azaz ötvenezer forint értékben vásárol.

3.2       A Pályázat érvényességi feltétele, hogy a Játékos a Terméket kizárólag a webshopon keresztül rendelje meg.

3.3       A Játékban a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, egyéb, a lebonyolításban esetlegesen közvetlenül közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint mindezen személyek a Ptk. 8:1 § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

3.4       A jelen Játékszabályzatban meghatározott határidők után vagy a Játék 2. pont szerinti kezdő időpontja előtt beérkezett Pályázatok a Játékban nem vesznek részt. A vásárlás késedelméért, illetve elmaradásáért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

3.5       Egy Játékos legalább 50.000, - Ft azaz ötvenezer forint értékben Terméket vásárol. Amennyiben a Játék 2. pont szerinti időtartama alatt egy Játékos több alkalommal vásárol ekkora értékben, minden vásárlás alapján jogosulttá válik a Játékban való részvételre, vagyis egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt korlátlan számú Pályázatot jogosult Szervezőnek beküldeni.

3.6       A Pályázat érvényességéhez a Játékosnak az alábbi adatait szükséges megadnia:

  • Játékos neve;
  • Játékos érvényes e-mail címe;
  • Játékos postázási címe

3.7       Az a Pályázat, amely a Játékszabályzatban leírt tartalmi előírásoknak nem felel meg, továbbá az a Pályázat, amely esetében a Játékos a vásárlást igazoló eredeti bizonylatot nem őrzi meg, érvénytelennek minősül és a Játékból automatikusan kizárásra kerül. Amennyiben a Játékos nem felel meg jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, a Játékból kizárásra kerül. Szintén kizárásra kerülnek azon Játékosok, illetve ezen Játékosok valamennyi regisztrációja, amennyiben ugyanazon Játékos ugyanazt a vásárlást igazoló bizonylat számot egynél több alkalommal adja meg.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt a személyt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban a Szervező megítélése szerint csalást/hamisítást követ el.

3.8       A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Promócióból a Pályázatot, amennyiben a beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a rendelés során megadott személyes adatok nem valósak, tévesek vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt részvételi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli!

3.9       A Pályázat hiányosságáért/ hibájáért (pl.: névelírás, e-mail címe, vagy nem valós adatfeltüntetés stb.) a Szervező nem vállal felelősséget.

3.10     A Játékosok a Pályázat beküldésekor megadott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

3.11     A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék, vagy egyéb módon a Játék szellemébe ütköző módon járnak el. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. A Játékból kizárt személyek a kizárással kapcsolatban kifogással nem élhetnek.

 

4.         Nyeremény, Sorsolás

4.1       A Játékban az alábbi nyeremény vesz részt:

1 db fődíj: Tropicarium Családi Belépő

2 db második díj: Penosil Lámpás Esernyő

A Szervezőt a Nyeremény átadását követően semmilyen felelősség nem terheli.

A nyeremény a 2. pontban meghatározott időtartamon belül beérkezett érvényes Pályázatok közül kerül sorsolásra 2023. március 27. napján 10:15 órakor a Szervező szegedi telepén (6728 Wimmer Fülöp utca 6.), a Szervező által felállított 3 tagú sorsolási bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elve alapján, zárt szoftverben történő sorsolással.

4.2       A Szervező a fentiekben írt bírálat során tartaléknyertest jelöl meg a következők szerint: 1 (egy) fő tartaléknyertes az 1 db fődíjra. Amennyiben a kisorsolt Játékosok Pályázata bármely okból érvénytelen, úgy a tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményekre.

 

5.         Nyeremény átadása

5.1       Szervező a nyertes Játékost a Pályázat beküldése során megadott e-mail címen értesíti a sorsolás eredményéről, illetve a nyeremény átadásának pontos időpontjáról („Értesítés”). Szervező a nyereményt a sorsolást követő 90 naptári napon belül postai úton, vagy személyesen adja át a nyertes Játékossal előre egyeztetett módon MERKBAU Zrt. telephelyen (https://merkbaukereskedelem.hu/epitocentereink/) és időpontban. A nyeremény másra nem átruházható. A nyertes köteles a nyereményátadásakor személyazonosságát a megfelelő személyes okmányokkal igazolni, továbbá a Termék vásárlásakor kapott bizonylatot a nyeremény átvételéig megőrizni és a Szervező kérésére felmutatni. A tartaléknyertes értesítésére is a nyertesre vonatkozó fenti szabályok vonatkoznak. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul így ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.

5.2       A Szervező a nyeremény nyertesének a nevét a https://www.facebook.com/ekomplexhu oldalon teszi közzé. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

 

6.         Adózás

A nyeremény készpénzre nem váltható, nem becserélhető és másra át nem ruházható. A nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl. a nyeremény átadásának helyére történő oda- és visszautazás költsége) a Játékost terhelik.

 

7.         Információ a játékról

A Játékról információk https://ekomplex.hu/  oldalon érhetők el.

 

8.         Adatkezelés

A MERKBAU Zrt., mint Szervező az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) értelmében a játékosok személyes adatainak kezelése tekintetében adatkezelőnek minősül.

A Játékosok adatait a Szervező célhoz kötötten, kizárólag a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt történő kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a Nyeremény átadása és a jogszabályi előírásoknak megfelelő adózási, számviteli előírások betartása céljából kezeli és használja fel.

8.1. Az érintettek köre: A Játékban résztvevő valamennyi Játékos.

Az adatkezelés célja: a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt történő kapcsolattartás és adminisztráció.

A kezelt adatok köre: Az érintett neve, e-mail címe, postai címe

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Adatkezelő a nyeremények átadásáig kezeli az adatokat.

Az adatok megismerésére jogosultak: A személyes adatokat az adatkezelő marketing és sales munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk a) pontja az érintett hozzájárulása.

A MERKBAU Zrt https://ekomplex.hu/ oldalán történő regisztrációhoz adatfeldolgozót vesz igénybe, aki a vele való szerződés fennállásáig tárhely szolgáltatást nyújtja, és ennek keretében kezeli az adatokat.

Az adatfeldolgozó neve és elérhetőségei:

VECTOR KFT.

6000 Kecskemét, Sörház utca 7.

A személyes adatok önkéntes kitöltésekor, az adatok közvetlenül az érintettől kerülnek felvételre. Az adatok önkéntes megadása során a Játékos beleegyeznek abba, hogy adataikat Játékban való részvétel céljából az Adatkezelő rögzítse, és azokat kezelje. Az Adatkezelő a Játékos által megadott személyes adatokat kizárólag a jelen Játékszabályzatban meghatározott célra használja.

8.2. Az érintettek köre: A Játékon nyertesként kisorsolt Játékos.

Az adatkezelés célja: A Játék lezárásaként a nyertesnek a Nyeremény átadása, az átadás dokumentálása, jogszabályi előírások alapján történő adatkezelés.

Kezelt adatok köre: Az érintett neve, születési hely, idő, lakcím.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adózás rendjéről, valamint a számvitelről szóló jogszabályokban meghatározott időtartamig.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk a) pontja promóciós poszt esetén az érintett hozzájárulása a többi adat tekintetében a GDPR 6. cikk c) pontja szerint jogszabályi előírás.

Az adatok megismerésére jogosultak: A személyes adatokat az adatkezelő marketing és sales munkatársai, a sorsolási bizottság tagjai, valamint a gazdálkodási feladatokat ellátó munkatársai kezelhetik a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

8.3. Adatkezelő és az adatkezelőnél alkalmazott adatvédelmi tisztviselő adatai:

Adatkezelő:

MERKBAU Építőipari és Kereskedelmi Zrt. (a továbbiakban: MERKBAU Zrt.)

Székhely: 6400 Kiskunhalas, Jókai u. 81-83.

E-mail: office@merkbau.hu

Telefonszám: +36/77/521-300

Képviselője: Merényi Jakab igazgatóság elnöke

 

Adatvédelmi tisztiviselő

Neve: dr. Hidvégi Julianna

E-mail: hidvegi.julianna@merkbau.hu

Telefonszám: +36/77/521-300

 

 

8.4.     A Játékos jogai

8.4.1.   A hozzáférés joga

A Játékos jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

8.4.2.   A helyesbítéshez való jog

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a Játékosra vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Játékos jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

8.4.3.   A törléshez való jog

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy a Játékosra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

8.4.4.   Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Játékos kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

8.4.5.   Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

  • A Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, és a Játékos ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Játékos igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • a Játékos tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Játékos jogos indokaival szemben.

8.4.6    Az adathordozhatósághoz való jog

A Játékos jogosult arra, hogy a Játékosra vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

8.4.7    A tiltakozáshoz való jog

A Játékos jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, a Játékos jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha a Játékos tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Amennyiben a Játékos utólag élni kíván képfelvételével kapcsolatosan tiltakozási, illetve törlési jogával, úgy felhívjuk figyelmét, hogy a tiltakozás vagy törlés jogának érvényesítési időpontjától kezdve fog ez megtörténni, ugyanakkor tájékoztatjuk, hogy egy internetes oldalon való megjelenés miatt végleges törlésre visszamenőleg sincs technikailag lehetőség.

8.4.8. Panasztételi lehetőség:

 

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal az illetékes bíróságnál, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, melynek elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36/1/391-1400 Fax: +36/1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Keresetét szabadon vagy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Társaság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújthatja be A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megtalálja a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon, a Társaság székhelye szerint pedig a Kecskeméti Törvényszék jár el.

 

Az adatkezelő részletes adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója megtalálható a http://merkbau.hu/adatkezelesi-tajekoztato oldalon.

10.      Vegyes rendelkezések

10.2     A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor egyoldalúan módosítsa, megváltoztassa, vagy visszavonja. Ebben az esetben a pályázati feltételek változásairól a www.merkbaukereskedelem.hu internetes címen nyilvánosságra kerül a szükséges tájékoztatás. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

10.3     Bármilyen a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

10.4     A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

Kiskunhalas, 2021. május 3.

 

MERKBAU Építőipari és Kereskedelmi Zrt.